Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Čtení na tuto neděli

Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, Hospodine, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. (Žalm 141,2)

 

První čtení: Jeremjáš 11,18-20

 

Druhé čtení: Jakubův 3,16 - 4,3.7-8a

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:  Panovníku Hospodine, náš učiteli a pastýři, vedeš nás k sobě a přijímáš nás za své milované děti. Pomoz nám vyvarovat se povýšeného a svévolného jednání! Dej, ať kráčíme po tvých cestách jako věrní následovníci tvého Syna. Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Evangelium:  Marek 9,30-37

 

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, veškeré stvoření toužebně vyhlíží své dovršení a naplnění ve tvém Synu. Dej, ať tvůj lid roste do plnosti spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Powered by IT CCSH PD