Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Odhalení BUSTY Mistra Jana Husa

Jan Hus

Naše obec v Mostě srdečně zve k odhalení busty Mistra Jana Husa v průčelí domu fary.

Vše se odehraje v pátek 3. července 2015 od 17 hodin. Všichni jste srdečně zváni.      

Citáty mistra Jana:

• Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.

• Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu.

• Pravda je jen to, co jest dobrem všech.

• Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.
• Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí.

• Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním.

• Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Výklad viery 1412)

Powered by IT CCSH PD