Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Vikariát lounský v Mostě

Vikariát lounský.
Několik sdružených náboženských obcí určitého území tvoří vikariát, který je organizační jednotkou diecéze bez správní subjektivity. Pečuje o to, aby se církevní činnost ve sdružených náboženských obcích prohlubovala a zlepšovala ve smyslu poslání církve. Orgány vikariátu jsou vikariátní shromáždění, vikariátní konference duchovních a vikář.
Vikariátní shromáždění tvoří duchovní a laici náboženských obcí v obvodu vikariátu; má především pastorační charakter a je svoláváno nejméně jednou za rok.
Vikariátní konferenci duchovních tvoří všichni duchovní ustanovení v obvodu vikariátu; projednává především záležitosti teologické práce a je svolávána zpravidla desetkrát za rok.
Vikář (-řka) v rámci svého pověření zastupuje biskupa, dozírá na výkon duchovní správy ve vikariátu a v těchto věcech poskytuje rady a pomoc. Svolává vikariátní shromáždění a vikariátní konference duchovních a řídí jejich zasedání.

Vikarát v Mostě

Děkuji všem našim duchovním a laikům za jejich obětavou službu.
Náš vikariát tvoří tyto farnosti: Bílina, Cítoliby, Chomutov, Chožov, Kadaň, Litvínov, Louny, Most, Peruc, Podbořany, Radonice, Solany, Žatec. 

Ef 6,14-16 Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, 
obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

 

Powered by IT CCSH PD