Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ATM 2018 v Litvínově u CČSH a CASD

Na žádost věřících přikládáme z naší farnosti foto z Aliančního týdne modliteb za jednotu křesťanů a kázání našeho faráře u CASD. Pro radost nás všech si připománáme Abrahamovu rozmluvu s Hospodinem Gn 18, 27-33:

  • Hospodin odvětil: „Najdu-li v Sodomě, v tom městě, padesát spravedlivých, prominu kvůli nim celému místu.“ Abraham pokračoval: „Dovoluji si k Panovníkovi mluvit, ač jsem prach a popel: Možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zahladíš pro těch pět celé město?“ Odvětil: „Nezahladím, najdu-li jich tam čtyřicet pět.“ On však k němu mluvil ještě dále: „Možná, že se jich tam najde čtyřicet.“ Pravil: „Neudělám to kvůli těm čtyřiceti.“ I řekl: „Ať se Panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále : Možná, že se jich tam najde třicet.“  ravil: „Neučiním to, najdu-li jich tam třicet.“ Řekl pak: „Hle, dovoluji si promluvit kPanovníkovi znovu: Možná, že se jich tam najde dvacet.“ Pravil: „Nezahladím jekvůli těm dvaceti.“ Nato řekl: „Ať seAPE3e1686 p201109260597901  anovník nerozhněvá, promluvím-li ještě jednou: Možná, že se jich tam najde deset.“ Pravil: „Nezahladím je ani kvůli těm deseti.“ Hospodin po skončení rozmluvy s Abrahamem odešel a Abraham se vrátil ke svému místu.
Powered by IT CCSH PD