Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Svátost manželství

Manželství je svátost,v níž muž a žena – věřící, se v lásce navždy spojují a jsou Duchem svatým posvěcováni, aby byli Božím obrazem v Kristu, nástrojem Stvořitele ke vzniku nových lidských bytostí a základem rodiny podle Boží vůle. Svátost manželství vyžaduje duchovní péči přípravnou i následnou. Koná se formou osobní duchovní péče i formou kurzů pro snoubence a manžele. Obřad sám pak spočívá v tom, že manželé si slibují uprostřed věřící obce před Bohem manželskou lásku, věrnost a oddanost a pijí společně z kalicha na znamení slibu obětavé lásky.

D5 9365

Při stvrzování svátosti manželství obváže duchovní štolou spojené ruce snoubenců.

D5 9369

Výměna prstenů při uzavírání manželství je starořímským obyčejem. S prsteny se však setkáváme již ve starozákonní době. 

Výměna prstenů jako symbolické gesto vzájemného spojení. Prsteny jsou viditelným znamením manželského slibu. 

Powered by IT CCSH PD