Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Pouť smíření - Desatero - foto

 • 1Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: 
 • 2„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 
 • 3Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 
 • 4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 
 • 5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 
 • 6ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 
 • 7Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 
 • 8Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 
 • 9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. 
 • 10Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. 
 • 11V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. 
 • 12Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 
 • 13Nezabiješ. 
 • 14Nesesmilníš. 
 • 15Nepokradeš. 
 • 16Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 
 • 17Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

IMG 0555

IMG 0552

IMG 0521

Powered by IT CCSH PD