Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Vikariát lounský v Mostě

Vikariát lounský.
Několik sdružených náboženských obcí určitého území tvoří vikariát, který je organizační jednotkou diecéze bez správní subjektivity. Pečuje o to, aby se církevní činnost ve sdružených náboženských obcích prohlubovala a zlepšovala ve smyslu poslání církve. Orgány vikariátu jsou vikariátní shromáždění, vikariátní konference duchovních a vikář.
Vikariátní shromáždění tvoří duchovní a laici náboženských obcí v obvodu vikariátu; má především pastorační charakter a je svoláváno nejméně jednou za rok.
Vikariátní konferenci duchovních tvoří všichni duchovní ustanovení v obvodu vikariátu; projednává především záležitosti teologické práce a je svolávána zpravidla desetkrát za rok.
Vikář (-řka) v rámci svého pověření zastupuje biskupa, dozírá na výkon duchovní správy ve vikariátu a v těchto věcech poskytuje rady a pomoc. Svolává vikariátní shromáždění a vikariátní konference duchovních a řídí jejich zasedání.

Číst dál: Vikariát lounský v Mostě

Děkuji všem našim duchovním a laikům za jejich obětavou službu.
Náš vikariát tvoří tyto farnosti: Bílina, Cítoliby, Chomutov, Chožov, Kadaň, Litvínov, Louny, Most, Peruc, Podbořany, Radonice, Solany, Žatec. 

Ef 6,14-16 Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, 
obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

 

Učíme se základy víry CČSH-velké vyznání víry

Velké vyznání víry Církve československé husitské 

Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. 
Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné. 
Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat. 
Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. 
Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. 
Tak staň se! 

Číst dál: Učíme se základy víry CČSH-velké vyznání víry

Učíme se základy víry CČSH

Číst dál: Učíme se základy víry CČSHModlitba Páně zní: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. (Mt 6,9-13) (L 11,2-7)

Hádanky s Biblí v ruce 1.

Pod tímto názvem se budeme seznamovat s Biblí. Chceme upozornit na krásu a rozmanitost českého jazyka. Odkryjeme mnohá tajemství a upozorníme na maličkosti, které potěší nejen začínající badatele.  Porovnávání kvality překladů není cílem, proto nečekejte kritiku. Na závěr vždy najdete tři hádanky. Můžete tak rozšířit či vyzkoušet své znalosti s knihou knih. Číst dál: Hádanky s Biblí v ruce 1.

Číst dál: Hádanky s Biblí v ruce 1.

Slovo na cestu (SNC) je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu. Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou lépe číst i delší oddíly najednou, a objevovat tak nové souvislosti. SNC je českou obdobou populárních překladů The Living Bible a Hoffnung für alle, případně Good News Bible nebo Gute Nachricht Bibel. Revidovaný text Nového zákona vyšel v roce 2000. Překlad Starého zákona vycházel postupně v edici Průvodce životem spolu s výkladovými poznámkami k biblickému textu. Překlad celé Bible v jednom svazku vychází až nyní v nové moderní grafické úpravě včetně světově proslulých ilustrací od Annie Vallottonové.Tento překlad revidoval náš emeritní profesor Prof. ThDr. Zdeněk Sázava. Moc děkujeme.

Číst dál: Hádanky s Biblí v ruce 1.

Hádanky: 1) Která starozákonní kniha je nejkratší?

2) Která novozákonní kniha je nejkratší?

3) Který ze žalmů je nejkratší?

Odpověď na otázky můžete zaslechnout na pravidelných biblických hodinách a nedělních bohoslužbách.

15 let Probační a mediační službou na faře

Číst dál: 15 let Probační a mediační službou na faře

Naše tři farnosti využívají již mnoho let možnosti nabídky pro neziskové organizace ze strany Probační a mediační služby. Je to někdy nelehká domluva, ale vždy končí dobrým dílem a ochotou pomoci i tam, kde se druhý otočí zády. Za dlouhou řádku let se nám společně podařilo mnohé. Chtěl bych touto cestou poděkovat mostecké Probační službě za trpělivost a snahu pomoci lidem na rozcestí. Přísloví  1:5 Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost ...

Powered by IT CCSH PD