Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Už vím, je dokonalý!

Víš, Bůh je dobrý! (video)

1. NEJSME TADY NÁHODOU

Bible říká, že jsme byli stvořeni s určitým záměrem, a to tou nejmoudřejší, nejmocnější a nejpozoruhodnější bytostí vůbec - Bohem.

Bůh nás stvořil tak, že jsme mu v něčem podobní. Náš intelekt, pocity, vůle i schopnost komunikovat jsou odrazem jeho vlastností. Bůh je totiž daleko více než jen nějaká neosobní síla či energie.

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“ (1. Mojžíšova 1,27)

Přemýšleli jste někdy o Bohu a o tom, jaký je? Bohu nejsme lhostejní!

Záleží mu na každém z nás a chce s námi sdílet svou lásku a radost — stvořil nás, abychom s ním měli osobní vztah.

„(Bůh) nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.“ (Skutky 14,17 (uprav.)

Žít bez vztahu s Bohem znamená nechat si ujít skutečný smysl života…

 

Chceš být dobrovolníkem?

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Moje_web/images.jpeg'
There was a problem loading image 'images/Moje_web/images.jpeg'
Číst dál: Chceš být dobrovolníkem?Dobrovolník je člověk, který věnuje část svého volného času, schopností, možností a energie veřejně prospěšné činnosti (především potřebné druhým lidem) bez nároku na finanční odměnu.

Vikariát lounský v Mostě

Vikariát lounský.
Několik sdružených náboženských obcí určitého území tvoří vikariát, který je organizační jednotkou diecéze bez správní subjektivity. Pečuje o to, aby se církevní činnost ve sdružených náboženských obcích prohlubovala a zlepšovala ve smyslu poslání církve. Orgány vikariátu jsou vikariátní shromáždění, vikariátní konference duchovních a vikář.
Vikariátní shromáždění tvoří duchovní a laici náboženských obcí v obvodu vikariátu; má především pastorační charakter a je svoláváno nejméně jednou za rok.
Vikariátní konferenci duchovních tvoří všichni duchovní ustanovení v obvodu vikariátu; projednává především záležitosti teologické práce a je svolávána zpravidla desetkrát za rok.
Vikář (-řka) v rámci svého pověření zastupuje biskupa, dozírá na výkon duchovní správy ve vikariátu a v těchto věcech poskytuje rady a pomoc. Svolává vikariátní shromáždění a vikariátní konference duchovních a řídí jejich zasedání.

Číst dál: Vikariát lounský v Mostě

Děkuji všem našim duchovním a laikům za jejich obětavou službu.
Náš vikariát tvoří tyto farnosti: Bílina, Cítoliby, Chomutov, Chožov, Kadaň, Litvínov, Louny, Most, Peruc, Podbořany, Radonice, Solany, Žatec. 

Ef 6,14-16 Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, 
obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.

 

Hádanky s Biblí v ruce 2.

Studijní Bible obsahuje ekumenický text, opatřený výkladovými poznámkami a teologickými články. Ty pocházejí z prostředí letničního hnutí a jejich autorem  je misionář Don Stamps. Don při svém misijním působení v Brazílii pojal úmysl, vyzbrojit místní služebníky Božího slova skutečně kvalitním teologickým základem. A právě jeho napadlo, že by mohl napsat komentář k textu Bible. Poznámky dokončil v roce 1991, šest týdnů předtím, než zemřel na rakovinu. Posléze se jeho texty zabýval tým teologů a odborníků a v roce 1992 vyšla anglická verze Studijní Bible. Pak následovala její cesta do jiných jazyků. Konečná podoba poznámek je výsledkem desetileté práce. Od prvopočátků stál u myšlenky české verze americký misionář James Sabella.Číst dál: Hádanky s Biblí v ruce 2.

 Hádanky na tento týden: 1) Které přikázání Desatera obsahuje zaslíbení? 2) Který žalm je nejdelší? 3)Kdo položil první otázku ve SZ a kdo v NZ?

Odpověď na otázky můžete zaslechnout na pravidelných biblických hodinách a nedělních bohoslužbách.

Učíme se základy víry CČSH-velké vyznání víry

Velké vyznání víry Církve československé husitské 

Věříme v Boha jednoho, Ducha věčného a Tvůrce všeho, Otce Ježíše Krista i Otce našeho, jenž od věčnosti vládne královstvím duší našich. 
Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, Světlo ze Světla, Život ze Života, jenž od Otce přišel, životem svým zlo světa i smrti přemohl, aby nám získal království Boží věčné. 
Věříme v Ducha Božího, jenž od věčnosti do věčnosti vše oživuje, v Ježíši Kristu se zjevil, skrze proroky a otce naše mluvil a v nás chce přebývat. 
Věříme v život věčný, Dobra, Pravdy a Krásy, tak jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. 
Věříme, že Otec nebeský nás proto stvořil, abychom, Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, pravdy Boží hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. 
Tak staň se! 

Číst dál: Učíme se základy víry CČSH-velké vyznání víry

Powered by IT CCSH PD