Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Slávek Klecandr-recitál (OBOROH) u nás

Číst dál: Slávek Klecandr-recitál (OBOROH) u nás

Srdečně všechny zveme k poslechu moderní křesťanské hudby do Mostu husitskou faru.

Kdy: čtvrtek 6.10.

Kde: v Mostě, Leoše Janáčka 1686

V kolik: 18 hodin

Pouť smíření - Desatero - foto

 • 1Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: 
 • 2„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. 
 • 3Nebudeš mít jiného boha mimo mne. 
 • 4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 
 • 5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 
 • 6ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 
 • 7Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 
 • 8Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 
 • 9Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. 
 • 10Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. 
 • 11V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. 
 • 12Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. 
 • 13Nezabiješ. 
 • 14Nesesmilníš. 
 • 15Nepokradeš. 
 • 16Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. 
 • 17Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

Číst dál: Pouť smíření - Desatero - foto

Číst dál: Pouť smíření - Desatero - foto

Číst dál: Pouť smíření - Desatero - foto

Připomeneme si upálení Mistra Jana Husa, modlitebna Most, 6. července 2016 od 17 hodin

Číst dál: Připomeneme si upálení Mistra Jana Husa, modlitebna Most, 6. července 2016 od 17 hodin

Srdečně zveme na podvečerní pobožnost k připomenutí života a díla Mistra Jana Husa.

Kdy? 6. července 2016 v 17 hodin.

Kde? Modlitebna Církve československé husitské v Mostě, Leoše Janáčka 1686.

Proto, věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti

Pouť smíření 23.-24.7. 2016

Číst dál: Pouť smíření 23.-24.7. 2016

Každým rokem společně putují sestry a bratři z české a německé církve. 

Důvodem putování je vzpomínka na historii a život v pohraničí. 

Společně se zastavíme na místech, která jsou důležitým milníkem doby spjaté s minulostí.

Zpíváme křesťanské písně, modlíme se a poslechneme krátká kázání.

Dvoudenní putování je nejen pro mladé, ale svou náročností i pro starší, vždyť není kam spěchat.

Dopravujeme se auty a k večeru jedeme zpět domů, abychom druhý den ráno mohli pokračovat.

Tento rok jsme pozváni na sobotu 23.7. od 9 hodin - kostel v německé části území Mníšek Kirche Deutscheinsiedel. Biblická zamyšlení jsou rozdělena v textech Desatera.

Neděle 24.7. začíná v 9 hodin v bývalé pohraniční česko-německé části Mníšek.

Společná pobožnost v Podbořanech na Velký pátek

Číst dál: Společná pobožnost v Podbořanech na Velký pátek

Vážení přátelé, rádi bychom Vás jménem Husova sboru a jménem dobročinného spolku OKAP pozvali na připomínku Velikonoc, která se bude konat na Velký pátek 25.3. v kostele Božího Spasitele v Podbořanech.

Akce začne ve 13 hodin, kdy bude na zahradě nafukovací skluzavka pro děti a kdy také rozděláme ohniště k opékání buřtů a posezení. Skluzavku pro děti z Podbořan dodá Církev československá husitská - lounský vikariát, kterému tímto děkujeme.

V 16 hodin Vás zveme na vernisáž obrazů akademického malíře Jana Kutry. Kromě krásných maleb, jež budou v kostele k vidění i během dubna (o nedělích), bude akci doprovázet Josef Bašta (možná i s dalším doprovodem) a snad bude i něco dobrého k zakousnutí. Malíř Jan Kutra bude na vernisáži přítomen! 

V 17 hodin pak začne bohoslužba s hudebním doprovodem a se slavnostním zapálením paškálu na znamení pokání.

Powered by IT CCSH PD