Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Vzpomínková bohoslužba 5.11. 2017

Každým rokem počátkem měsíce listopadu putují lidé na místa spočinutí svých drahých. Zapalují svíce a pokládají květiny. Vzpomínají. Co tím chtějí říci? Věří ve zmrtvýchvstání? Každý to má jinak, ale nabízí se otázka, co se píše o mrtvých v Bibli? Pán Ježíš Kristus říká:

Číst dál: Vzpomínková bohoslužba 5.11. 2017

“A pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám Bůh pravil: „Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? “On přece není Bohem mrtvých, ale živých (ev. Matouše 22, 31-32)”.

Ano, je Bohem živých. Křesťané putují na bohoslužby do kostelů a modliteben, kde vzpomínají a píší jejich jména na tzv. obětinku (viz obrázek), kterou před bohoslužbou vloží do věnce. Duchovní během bohoslužby v části k tomu určené tato jména čte a společně vzpomínají. Vyjadřují touhu budoucího společného setkání. Proto je třeba číst i jinde:

Hlas volajícího na poušti: “Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží (ev. Lukáše 3, 4-6)”.

Zveme na tyto bohoslužby 5. 11. 2017 v Mostě od 8:45h. a 17h. V Litvínově od 10:30h. a v Bílině od 14 hodin.

Přednáška - Luther a česká reformace

Mostecká ekumena srdečně zveme na přednášku dne 26.10. 2017 od 18 hodin v Oblastní muzeum v Mostě. Přednáší Dr. Pieter Morée.

Číst dál: Přednáška - Luther a česká reformace

Reformace (lat. obnovení či oprava) byl proces v křesťanské církvi s těžištěm v 16. století, s cílem nápravy poměrů a návratu ke křesťanství nezatíženému tradicí. V průběhu reformace se vytvořily protestantské církve.

Teologickou příčinou reformace byl rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní praxí. Papežství ignorovalo nebo potlačovalo kritiky poměrů. Sporná byla otázka odpustků, které jejich kritici označovali za kupčení se spásou.

Evangelium "Dobrá zpráva"

Jaké má být evangelium, z pera Dr. Karla Farského, prvního patriarchy Církve československé:

„Jádrem musí zůstat evangelium Kristovo, nikoli řecké nebo římské, ba ani ne židovské, nýbrž to pouhé krásné evangelium Kristovo, jak dáno bylo celému světu osobností Kristovou pro všechny národy. To evangelium začíná o Vánocích u Betléma a dokonává se apoštolským nadšením Ducha svatého.“ (Karel Farský, Postily, s. 357-358)

Dobrá zpráva pro každého. Nic není ztraceno. Vše se dá řešit.

Číst dál: Evangelium

Požehnání dětem a studentům v Mostě 3. 9. od 17 hodin

Číst dál: Požehnání dětem a studentům v Mostě 3. 9. od 17 hodin

Tehdy k němu přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se; ale učedníci jim to zakazovali.

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské." Požehnal jim a šel dál. (Matouš 19,13-15)

Požehnání dětem a studentům je pro věřící v jediného Boha velice důležité. Uvědomujeme si svou odpovědnost předat své děti Pánu Ježíši, aby se jich dotýkal, provázel je a vychovával. Zveme na nedělní bohoslužbu v Mostě 3.9. 2017 od 17 hodin.Číst dál: Požehnání dětem a studentům v Mostě 3. 9. od 17 hodin

Svátost manželství

Manželství je svátost,v níž muž a žena – věřící, se v lásce navždy spojují a jsou Duchem svatým posvěcováni, aby byli Božím obrazem v Kristu, nástrojem Stvořitele ke vzniku nových lidských bytostí a základem rodiny podle Boží vůle. Svátost manželství vyžaduje duchovní péči přípravnou i následnou. Koná se formou osobní duchovní péče i formou kurzů pro snoubence a manžele. Obřad sám pak spočívá v tom, že manželé si slibují uprostřed věřící obce před Bohem manželskou lásku, věrnost a oddanost a pijí společně z kalicha na znamení slibu obětavé lásky.

Číst dál: Svátost manželství

Při stvrzování svátosti manželství obváže duchovní štolou spojené ruce snoubenců.

Číst dál: Svátost manželství

Výměna prstenů při uzavírání manželství je starořímským obyčejem. S prsteny se však setkáváme již ve starozákonní době. 

Výměna prstenů jako symbolické gesto vzájemného spojení. Prsteny jsou viditelným znamením manželského slibu. 

Powered by IT CCSH PD